نرم افزار دندانپزشکی اندروید

نرم افزار دندانپزشکی اندرویدی 


قایلبیت اجرا روی گوشی های ساده می باشد و میتوانید ان را به راحتی به کادر کلینیک یاد دهید تا کار ها را به صورت دیجیتال و دقیق جلو ببرید. 

ویدنت با مدیریت وظایف اصلی اداری مانند برنامه ریزی بیمار و یاداوری قرار ملاقات، پایگاه داده روش و قیمت گذاری، و بیمه و سابقه صدور صورت حساب، ایجاد برنامه های درمانی و ارائه عملکرد نمودارهای دندانپزشکی، پشتیبانی از ذخیره سازی متمرکز پرونده های بیمار و ایجاد فایل های بیمار دیجیتال کل راه حل مدیریت دندانپزشکی شما است.

قیمت نرم افزار دندانپزشکی