قیمت نرم افزار دندانپزشکی

هزینه نرم افزار دندانپزشکی 100 تا 1000 دلار در هر ماه بسته به اندازه عمل شما است. 

در اینجا چند نمونه از هزینه های نرم افزار دندانپزشکی وجود دارد: 

برای یک مکان واحد، سیستم های مدیریت تمرین از حدود 200 دلار در هر ماه شروع می شود. 

هزینه سیستم های تعامل بیمار 300-400 دلار در هر ماه در هر مکان است. 

مجوزهای نرم افزار تصویربرداری می تواند به طور متوسط تا 4000 دلار باشد. 

ایستگاه های کاری اضافی به طور جداگانه با هزینه اضافی قیمت می شوند.

قیمت های ذکر شده قیمت های نرم افزار های معتبر خارجی هست.

بهترین نرم افزار دندانپزشکی