جناب آقای پورمجد خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo17.wedent.ir/auth

user: 09902453179

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی