دکتر نمدچیان عزیز خوش آمدید

اطلاعات دمو ورود به نرم افزار دندانپزشکی وی دنت

اطلاعات ورود به سیستم 


آدرس ورود به نرم افزار دندانپزشکی:

https://demo16.wedent.ir/auth

user: 09151741460

pass: 111
 

معرفی نرم افزار دندانپزشکی